Znani so zmagovalci letošnjega foto poletja!

1. Fotka poletja: Razgled nad New Yorkom z Emipre State Builduinga (Sasa)

2. Fotka poletja: Uživaj življenje (Patricija)

3. Fotka poletja: Kočevje pred nevihto (Julija Valentic)

NAJBOLJ UBOGLJIVI: Anja Bas

Se vidimo v naslednjem izzivu!

>> Poglej nagrade <<

Pravila in pogoji sodelovanja na natečaju: POLETJE V FOTKI

1. Podatki o organizatorju natečaja

Organizator natečaja z nazivom »Poletje v fotki« (v nadaljevanju: natečaj), je podjetje Kompas d.d., Pražakova 4, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

2. Namen natečaja

Namen natečaja je promocija organizatorjeve blagovne znamke »Kompas« in družabnih omrežij: Facebook strani Turistične agencije Kompas, Instagram profil Turistične agencije Kompas.

Natečaj poteka od 28. 6. 2018 do 23. 9. 2018.

3. Udeleženci

Udeleženci natečaja so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let, ki oddajo fotografijo preko obrazca na povezavi: in ki ravnajo skladno s spodnjimi navodili (v nadaljevanju: udeleženci).

Na natečaju ne morejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji, trženju in izvedbi natečaja ter zaposleni v Kompas d.d.., vključno z vsemi osebami, ki opravljajo delo na podlagi kakršnega koli drugega razmerja do organizatorja (npr. pogodba, študentska napotnica itd.). Pravna oseba ne more biti udeleženec natečaja.

Nakup ni pogoj za sodelovanje na natečaju.

4. Pravila in pogoji natečaja

S sodelovanjem na natečaju udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili natečaja in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.

S sodelovanjem na natečaju udeleženci tudi potrjujejo, da so seznanjeni s Splošnimi pogoji in navodili družbe Kompas d.d., ki so dostopni na www.kompas.si.

Družba Kompas d.d. ne sprejema odgovornosti za prijave, ki so nepopolne, pokvarjene ali iz kakršnega koli razloga ne dosežejo družbe Kompas do datuma zaključka (vključno s težavami na prijavni strani družbe Kompa, v omrežjih, računalniških spletnih sistemih, strežnikih ali pri ponudnikih, strojni ali programski opremi, spletni strani za oddajo prijave zaradi tehničnih težav ali preobremenjenih podatkovnih ali telefonskih povezav, ali na kateri koli spletni strani, ali katere koli kombinacije naštetih).

Družba Kompas d.d. bo zavrnila vsako prijavo, ki ne ustreza zahtevam, navedenim 5. členu in katero koli prijavo, ki po mnenju družbe Kompas:
i. vsebuje žaljivo vsebino ali takšno, ki bi lahko negativno vplivala na znamko, ugled ali dobro ime družbe Kompas ali katerega koli partnerja znamke;
ii. vsebuje zaščitene blagovne znamke, logotipe ali avtorsko zaščiteno vsebino, katere lastnik niste vi ali pa je uporabljena brez predhodnega pisnega dovoljenja nosilca avtorskih pravic (vključno s slavnimi imeni, imeni podjetij itd.);
iii. omalovažuje, zavaja ali žali druge ljudi ali podjetja, med drugim vključno s podjetjem Kompas (vključno s partnerji); ali
iv. spodbuja vsakršno politično delovanje.

S sodelovanjem v natečaju potrjujete, da je vaša fotografija v celoti vaša last in da vsebina fotografije ne krši avtorskih pravic tretjih oseb. Družba Kompas d.d. ne more biti odgovorna za terjatve in prošnje, ki bi nastale zaradi uporabe vaše fotografije s strani družbe Kompas ali v povezavi z njo, med drugim vključno s terjatvami v zvezi z avtorskimi pravicami ali kršitvami blagovne znamke, kršitvami pravic zasebnosti ali pravic javnosti, obrekovanjem, kršitvami moralne pravice ter v zvezi z vsemi drugimi osebnimi in/ali lastniškimi pravicami v kateri koli državi.
S sodelovanjem v natečaju prav tako potrjujete, da ste še pred prijavo pridobili pisno dovoljenje oseb, ki nastopajo v vaši fotografiji (ali podpise staršev ali zakonitih skrbnikov v primeru, da je oseba mlajša od 18 let), da lahko prijavite fotografijo na natečaj.
Kompas d.d. si pridržuje pravico do uporabe prejetega materiala v marketinške namene, z obvezo navedbe avtorja dela.

Kompas d.d. si pridržuje pravico do uporabe prejetega materiala v marketinške namene, z obvezo navedbe avtorja dela.

5. Način sodelovanja in potek natečaja

Prijava na natečaj

Udeleženec se mora za sodelovanje na natečaju registrirati na povezavi: http://smerokaz.kompas.si/poletje-v-fotki/. Ustvarjen profil lahko uporabi za nalaganje fotografij, kar stori preko obrazca na povezavi: http://smerokaz.kompas.si/poletje-v-fotki/. Registrirani uporabnik lahko naloži največ do 12 fotografij.

Razglasitev nagrajencev poteka 24. 9. 2018, ob 19:00 uri in zajema vse uporabnike, ki so do 23. 9. 2018 (do 24:00) naložili vsaj eno fotografijo preko obrazca na povezavi: http://smerokaz.kompas.si/poletje-v-fotki/.

6. Čas trajanja natečaja

Natečaj se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od vključno 28. 6. 2018 (od 12:00 ure) do 23. 9. 2018 (do 24:00 ure). V okviru natečaja bo organizator upošteval vse sodelujoče, ki bodo v skladu s pravili sodelovali do vključno 23. 9. 2018.

7. Nagrade, glasovanje

Celoten nagradni fond obsega:

1. Počitnice v Združenih Arabskih Emiratih – Ras Al-Khaimah (za 2 osebi)
2. Canon EOS M100
3. Potovanje v Cinque Terre (za 2 osebi)
4. Tiskalnik fotografij Selphy CP1300

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini in za nagrajenca, ki je zavezanec za dohodnino, organizator natečaja plača akontacijo za prejeto nagrado.

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini v skladu z drugim odstavkom 126.čl. ZDoh-2 in prvim odstavkom 58. in 59. čl. Zakona o davčnem postopku – ZdavP-2. Kompas podeli nagrade Potovanje v Združene Arabske Emirate – Ras Al-Khaimah (za 2 osebi), Potovanje Cinque Terre (za 2 osebi), Canon EOS M100 in Tiskalnik fotografij Selphy CP1300. Kompas je za podeljeno nagrado dolžan za nagrajenca obračunati in plačati akontacijo dohodnine na podlagi davčnega obračuna.

Vsak sodelujoči lahko prejme le eno nagrado. Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

8. Določanje nagrajencev in obveščanje o nagrajencih / nagrajenkah

Organizator natečaja bo 24. 9. 2018, ob 19. uri, razglasil seznam vseh nagrajencev v skladu s temi pravili.

V kolikor je za nagrado izbran udeleženec, ki na podlagi teh Pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca na natečaju oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se nagrada ne podeli.
Seznam štirih nagrajencev z imenom in priimkom bo objavljen na spletnem mestu www.kompas.si in http://smerokaz.kompas.si/poletje-v-fotki/ najkasneje 10 dni od določitve nagrajencev. Vsi udeleženci natečaja se z udeležbo na natečaju izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo navedenih podatkov na spletnem mestu za objavo na Facebook strani Kompasa: https://www.facebook.com/turisticnaagencijaKOMPAS/, na spletni strani: http://smerokaz.kompas.si/poletje-v-fotki/ in www.kompas.si.

Nagrajence bo organizator natečaja obvestil tudi z elektronsko pošto.

Pritožba na uvrstitev v seznam nagrajencev na podlagi teh Pravil ni mogoča.

9. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi Pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo na natečaju.

Nagrade bodo nagrajenci prevzeli osebno na naslovu Kompas d.d., Pražakova ulica 4, 1000 Ljubljana, po prejetju elektronskega obvestila, da so bili nagrajeni.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

• nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
• se ugotovi, da je udeleženec na natečaju sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji natečaja,
• nagrajenec preko elektronske pošte ne javi svojega naslova in zahtevanih podatkov (ime, priimek, naslov, glavni nagrajenci tudi davčno številko).

10. Izključitev odgovornosti

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

• nedelovanje spletnega mesta in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
• nedelovanje omrežja Facebook.com, ne glede na razloge za nedelovanje,
• nedelovanje spletnega mesta, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega mesta,
• kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja na natečaju, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva,
• kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.

11. Obveznosti nagrajencev glede prevzema nagrade

Če nagrajenec ne izpolnjuje s temi Pravili določenih pogojev za sprejem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali ne posreduje potrebnih podatkov v navedenih rokih, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter sta tako organizator kot tehnični izvajalec natečaja v razmerju do nagrajenca prosta vseh obveznosti. V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Nagrajenec se s strinjanjem s pravili natečaja in s prevzemom nagrade strinja tudi z objavo njegove fotografije v medijih družbe Kompas d.d.

12. Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev natečaja, so varovani v skladu s splošnimi akti organizatorja natečaja in s predpisi na področju varovanja osebnih podatkov. Udeležencem je zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Udeleženci natečaja soglašajo, da organizator natečaja njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe na natečaju, uporabi za potrebe natečaja. V primeru izrecnega soglasja, ki ne pogojuje sodelovanja na natečaju, lahko organizator osebne podatke uporabi tudi za svoje trženjske aktivnosti (obveščanje o produktih, storitvah, nagradnih igrah in natečajih in drugih promocijskih aktivnostih organizatorja natečaja) in za namen izdelave in predstavitev prilagojenih ponudb svojih storitev, z uporabo naslova e-pošte, SMS, telefona ali klasične pošte.

Udeleženec natečaja ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene trženjskih aktivnosti, z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov info@kompas.si. Organizator in izvajalec bosta v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovila izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

Nagrajenec organizatorju natečaja izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih natečaja oz. prevzema nagrade.

Organizator je z namenom varovanja osebnih podatkov posameznikov sprejel Politiko zasebnosti, ki je dostopna na spletni strani www.kompas.si in je sestavni del tega pravilnika.

13. Dostop do pravil natečaja

Pravila natečaja so objavljena na spletnem mestu http://smerokaz.kompas.si/poletje-v-fotki/ in/ali sedežu družbe Kompas d.d. ter vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

14. Ostale določbe

Organizator ne bo upošteval zapoznelih in nepopolno izpolnjenih ali napačno izpolnjenih prijav oz. E-sporočil na natečaju. Odločitev organizatorja natečaja o vseh vprašanjih v zvezi z natečajem je dokončna in velja za vse udeležence.

Organizator natečaja si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo udeležence obvestil z objavo na spletnem mestu www.kompas.si in http://smerokaz.kompas.si/poletje-v-fotki/. Nadaljevanje sodelovanja na natečaju po objavi morebitnih sprememb pravil, se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova natečaja, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema: 27. 6. 2018
Ljubljana, 27. 6. 2018

Kompas d.d.

PRAVILA IGRE

Ta stran je namenjena nalaganju fotk, iskanju navdiha za naslednje potovanje, všečkanju in šeranju najboljših. Sodelujete lahko vsi, ki ste polnoletni. Natečaj traja skoraj celo poletje od 28. junija do 23. septembra. Registrirajte se, sledite navodilom v obrazcu in naložite svojo zmagovalno poletno fotko. Vsak lahko prispeva 10 fotk. Zmagala bo najbolj priljubljena fotka oziroma tista z največ glasovi.

IZZIVI

Štirje meseci v poletju in za vsakega po en izziv (vrstni red je lahko poljuben). Bodite kreativni!

  • * 1. izziv je razgled za umret. Poiščite svojega, a vseeno pazite nase.

  • * 2. izziv: tipično lokalno. Spoznajte kakšno novo kulturo.

  • * 3. izziv: ena vesela. Nasmehnite se!

  • * 4. izziv: fotofiniš. Poženite kri po žilah.

Izzivi so zastavljeni, da dopuščajo dobro mero odprtosti in zaželjena je svojevrstna interpretacija. Bodite iznajdljivi in kreativni!

NAGRADE

PIŠITE NAM

Napišite vaše mnenje, komentar ali povpraševanje za ponudo in odpisali vam bomo v najkajšem možnem času

Pošiljanje
gtag('config', 'UA-391908-1');
or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account